Hàng cần gom cho phiên chợ Tân Tiến – Túng Sán, Hà Giang 2017

Tác giả: Sống Thật Chậm

Phiên chợ dành cho 7 trường (2 Mầm non, 3 Tiểu học, 2 Trung học Cơ sở) thuộc 2 xã – Tân Tiến và Túng Sán, huyện Hoàng Su Phì, tỉnh Hà Giang trong 2 ngày  29/01 và 30/01/2018. Tổng số khách hàng – 1.876 học sinh và 170 giáo viên chia làm 29 điểm trường. Tiếp tục đọc