Đăk Uy Bay: Chuyện bây giờ mới kể (4)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Mẹt Gỏi Lá ra tay

Thần thiêng là nhờ bộ hạ, nếu Cả Mút không có đội quân MGL hùng hậu vừa nhiệt tình vừa tháo vát thì tài trời cũng không thể hoàn thành cái công trình dựng khung lớp học trong cái ngày lịch sử ấy. Tiếp tục đọc