Những đóng góp thầm lặng (5)

Tác giả: Mẹ Còi

Ở Sài gòn không có bang chủ, lực lượng tình nguyện viên nam cũng rất mỏng, nên mỗi lần đóng hàng mình đều trông cả vào một người duy nhất. Bạn ấy chưa bao giờ lên mạng, chưa bao giờ đọc trang GHX, nhưng nghe mình nói về công việc thì hăng hái bảo ngay: “Có việc gì, cô cứ bảo con.” Tiếp tục đọc