Những đóng góp thầm lặng (3)

Tác giả: Sống Thật Chậm

Hai kỳ trước của bài viết này dễ khiến bạn tưởng rằng những đóng góp thầm lặng cho Gánh đều thuộc về những người phụ nữ. Để trả lại công bằng cho những người đàn ông tuyệt vời của Gánh, xin tiết lộ một phần những công việc của họ. Tiếp tục đọc