Tiêu chí Nối đòn gánh

Vừa qua, chúng tôi nhận được nhiều thư đề nghị hỗ trợ từ các nhóm thiện nguyện khác, tuy nhiên, chúng tôi đã phải từ chối một số nhóm, vì hoạt động của họ không phù hợp với tiêu chí của GHX. Vì vậy, chúng tôi cụ thể hóa các tiêu chí đó vào hoạt động Nối đòn gánh ở đây để tiện cho các bạn muốn Nối đòn gánh tham khảo. Điều kiện để chúng tôi Nối đòn gánh với các nhóm khác là: Tiếp tục đọc