Thư từ Gánh Hàng Xén Canada

Tác giả: Nhà Ngoại

Tôi đến với Gánh Hàng Xén do hệ thống mạng chằng chịt, mạng này nối qua mạng kia để rồi cuối cùng vào ngồi lọt thỏm trong Gánh Hàng Xén.

Nói thật là tôi ấn tượng với cái tên Sống Thật Chậm, qua cái tên này, tôi thấy cả một triết lý nhân sinh quan rất cần thiết cho tôi. Từ đó liên lạc qua về, nói chuyện, buôn chuyện thành bác bác, cháu cháu, dì dì, ngoại ngoại râm ran cả lên. Tiếp tục đọc